Λουρής Γιώργος

Λουρής Γιώργος

Πιστοποιημένος Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA)

Έχει πολύπλευρη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών Ψηφιακής Διασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων έργων Cybersecurity & IT Audit. Οι πελάτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί περιλαμβάνουν μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, λιανικής, ενέργειας & πετρελαίου, φαρμακευτικές εταιρείες καθώς και τραπεζικά και ασφαλιστικά ιδρύματα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος έχει ενεργήσει ως διαχειριστής έργων στους ακόλουθους τομείς: Αξιολογήσεις ασφάλειας έναντι ευρέως γνωστών προτύπων, π.χ. ISO 27001, αξιολόγηση της αξιόπιστης λειτουργίας των βασικών ελέγχων σε σχέση με τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας, τον εντοπισμό και την απόκριση σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας, δεσμεύσεις ελέγχου πληροφορικής σε σύνθετα περιβάλλοντα που αποτελούνται από διαφορετικές τεχνολογίες και συστήματα, π.χ. εσωτερικά συστήματα, παρόχους που βασίζονται σε cloud, εφαρμογές για κινητά, ERP κ.λπ., αξιολόγηση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας πολύπλοκων συστημάτων πληροφορικής (π.χ., SAP, Oracle κ.λπ.) και αξιολόγηση του βαθμού που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις σχετικές επιχειρηματικές διαδικασίες. 

Ο Γιώργος είναι Πιστοποιημένος Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA). Είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.